REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przezI-TERRA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, za pośrednictwem sklepu internetowego vobis.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przezI-TERRA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę,za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Zamówione Treści cyfrowe są dostarczane Klientowi na zasadach opisanych w §6 ust. 2 Regulaminu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską;

b) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemuskrytek pocztowych (Paczkomat);

c) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

4. Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

6. Integracja – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

7. Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania zesprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

8. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

9. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treścicyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

10. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnejniezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

12. Konto Użytkownika Microsoft - oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Klientaprzez Usługodawcę, po dokonaniu rejestracji w ramach Platformy Internetowej Microsoft(https://login.microsoftonline.com/), na zasadach określonych na stronie internetowej Usługodawcy (https://www.microsoft.com/pl-pl).

13. Platforma Internetowa Microsoft - oznacza platformę internetową Microsoft, działającą wdomenie www.microsoft.com/pl-pl.

14. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

15. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru,wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

16. Punkt Partnerski Vobis - sklep stacjonarny, w którym Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru. Lista Punktów Partnerskich Vobis zamieszczona jest na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://vobis.pl/partnerzy-vobis.

17. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

18. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

19. Sprzedawca - oznacza I-TERRA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-200), Ks. Kard. StefanaWyszyńskiego 1, NIP: 9552342588, REGON: 321315028, wpisaną do rejestru przedsiębiorcówprowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443125, o kapitale zakładowym w wysokości 3.250.000 złotych; e-mail: sklep.internetowy@vobis.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. Numer BDO - 000312042.

20. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

21. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie vobis.pl.

22. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Każdy prezentowany przez Sprzedawcę towar jest oznaczony jako nowy, pochodzący z ekspozycji lub używany. W przypadku Towarów używanych lub pochodzących z ekspozycji Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o ewentualnych widocznych śladach użytkowania.

23. Towarz elementami cyfrowymi –Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

24. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

25. Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

26. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

27. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie,między Klientem a Sprzedawcą.

28. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

29. Usługa montażu "Usługa' - usługa polegająca na zamontowaniu przez przedstawiciela Sprzedawcy Towaru będącego przedmiotem zawartej Umowy, w miejscu wskazanym przez Klienta, której dokładny zakres wskazany jest na Stronie Internetowej Sklepu, w formularzu zamówienia.

30. Usługodawca ('Microsoft') - oznacza Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft PlaceSouth County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland, z siedzibą w 70 Sir Rogerson'sQuay, Dublin 2, Irlandia, spółka zarejestrowana w Register of Companies pod numerem:256796.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (zwyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą doSprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującapliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.

6. W celu korzystania z Treści cyfrowych stanowiących przedmiot Umowy, Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto użytkownika na Platformie Internetowej Microsoft:

a) w przypadku Treści cyfrowych przypisywanych do istniejącego Konta Użytkownika Microsoft, w ustawieniach konta Klient powinien wybrać opcję administracji delegowanej, co warunkuje możliwość przypisania zakupionych Treści cyfrowych do jego Konta Użytkownika Microsoft. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są nastronie internetowej Usługodawcy: https://support.office.com/pl-pl/article/partnerzyoferowanie-administracji-delegowanej-26530dc0-ebba-415b-86b1-b55bc06b073e;

b) w przypadku Treści cyfrowych przypisywanych do nowo założonego Konta Użytkownika Microsoft - Sprzedawca zakłada Klientowi Konto Użytkownika Microsoft i przesyła w wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia, dostęp do niego wraz z jednorazowym hasłem. Klient loguje się za pomocą jednorazowego hasła, a następnie ustanawia własne, znane tylko jemu hasło.

Klient każdorazowo przed złożeniem zamówienia jest informowany za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, o rodzaju Treści cyfrowej, stanowiącej przedmiot potencjalnej Umowy.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się wformularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.

5. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika google.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową google.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w google.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie google.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na google.com. Nazwa użytkownika do serwisu google.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.

6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany lub Towar, którym jest zainteresowany i Usługę albo Treść cyfrową, którą jest zainteresowany i dodaje do Koszyka,przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności a w odniesieniu do Towaru - także sposobu Dostawy, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę lub Towar, Dostawę i Usługę (wraz ze sposobem realizacji), albo o łącznej cenie za Treść cyfrową, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.

Ponadto, w przypadku gdy przedmiotem Umowy są Treści cyfrowe, Klient każdorazowo przed złożeniem zamówienia, informowany jest za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu (w karcie Towaru) o czasie trwania Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i jej dokładnym zakresie, ich funkcjonalności, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć.

4. W trakcie składania zamówienia, dla wybranych Towarów, Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia, o czym informowany jest za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Z warunkami umowy ubezpieczenia Klient ma możliwość zapoznania się pod adresem: https://vobis.pl/gwarancja-easyprotect. Niniejszy produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu kodeksu cywilnego udzielanej przez producenta.

5. W trakcie składania zamówienia, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymania ankiety po-sprzedażowej, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

6. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy są Treści cyfrowe, Klient przed wysłaniem zamówienia,poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy.

8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

9. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.

10. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

11. Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.

Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty wzwiązku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

§ 5 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o Treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również Towar, który służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej.

2. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

3. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Treśćcyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwalana uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy.

7. Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli:

a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub;

b) Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

8. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.

9. W razie odstąpienia przez Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta od umowy przepis §5 ust. 29 stosuje się odpowiednio.

10. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

11. Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone,lub w porównywalny sposób;

c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.

c) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

d) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, która została udostępniona Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.

12. Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez czas:

a) dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub;

b) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

13. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z brakuaktu alizacji, jeżeli:

a) poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w §5 ust. 11 lub §5 ust. 12, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §5 ust. 11 lub §5 ust. 12, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

15. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

16. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

18. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową określonego w ustępie powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

19. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

20. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w §5 ust. 12 powyżej, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.

21. Domniemania określone w §5 ust. 17 i §5 ust. 19 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:

a) środowisko cyfrowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

b) Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

22. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

23. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

24. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

25. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

26. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do §5 ust. 23 i §5 ust. 24;

b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z §5 ust. 25 powyżej;

c) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową;

d) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w §5 ust. 22;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

27. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

28. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.

29. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;

c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d) zostały wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta, którzy nadal mogą z nich korzystać.

30. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w §5 ust. 29 lit. ado §5 ust. 29 lit. c.

31. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

32. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta z nich faktycznie korzystał.

33. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

34. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

35. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

36. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

37. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w §5 ust. 36 powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.

38. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w §5 ust. 36 powyżej.

39. Jeżeli zmiana, o której mowa w §5 ust. 36 powyżej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w §5ust. 37 i §5 ust. 38 powyżej.

40. W przypadku, o którym mowa w §5 ust. 36 powyżej Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w §5 ust. 36 powyżej, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

41. Przepisu §5 ust. 40 nie stosuje się, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§ 6 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie do kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść wzwiązku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

c) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

d) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

e) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w Punkcie Partnerskim Vobis (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Punkcie Partnerskim Vobis);

f) system płatności ratalnych "eRaty Santander Consumer Bank", obsługiwany przezSantander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu płatności za zamówiony Towar);

g) system płatności "leaselink", obsługiwany przez LeaseLink sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od LeaseLink sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie płatności za zamówiony Towar).

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy:

a) jeżeli wybrał formę przedpłaty w postaci przelewu bankowego - w terminie 4 Dni roboczych;

b) jeżeli wybrał formę przedpłaty w postaci karty płatniczej lub przelewu bankowego poprzez zewnętrzny system płatności PayU lub zewnętrzny system płatności przelewy24.pl - w terminie 2 Dni roboczych.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w powyższych terminach, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art.491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówione Treści cyfrowe są udostępniane Klientowi w jego Koncie Użytkownika Microsoft, w ramach Platformy Internetowej (https://login.microsoftonline.com/), przy czym w zależności od rodzaju zakupionej Treści cyfrowej, każdorazowo opisanej w karcie produktu na Stronie Internetowej Sklepu, Klient bądź ma możliwość pobrania udostępnionej Treści cyfrowej, bądź tylko możliwość korzystania z niej w ramach swojego Konta Użytkownika Microsoft (bez możliwości pobrania).

3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar oraz Treść Cyfrową, będące przedmiotem Umowy, bez wad.

4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.

W przypadku wyboru InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przyprzesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w wybranym przez Klienta w trakcie składania zamówienia Punkcie Partnerskim Vobis, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, z tym zastrzeżeniem, że termin odbioru osobistego Towaru przez Klienta nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomości, w przedmiocie poinformowania, że zamówienie jest gotowe do odbioru.

10. W wypadku niedokonania przez Klienta odbioru osobistego Towaru w terminie, o którym mowa powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin w wymiarze 7 dni Roboczych, na dokonanie odbioru osobistego Towaru i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie osobistego odbioru Towaru zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie odbioru osobistego, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, przesyła Klientowi paragon albo fakturę VAT w wersji papierowej lub przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania jednorazowego zamówienia, fakturę obejmującą dostarczane Towary/Treści cyfrowe/świadczone Usługi. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej - poprzez zamieszczenie w wiadomości elektronicznej linku do faktury wformacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe AcrobatReader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar lub/i Usługę jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 8 Rękojmia dla Przedsiębiorców

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.

2. Każdy prezentowany przez Sprzedawcę towar jest oznaczony jako nowy, pochodzący z ekspozycji lub używany. W przypadku Towarów używanych lub pochodzących z ekspozycji Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o ewentualnych widocznych śladach użytkowania.

3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolnyod wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny odwad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie dozgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub łożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

6. W przypadku Towaru, który był oznaczony przez Sprzedawcę jako używany, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od wydania Towaru Przedsiębiorcy.

7. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierować przykładowo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Klient ma również możliwość skorzystania z elektronicznego formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu podadresem: https://vobis.pl/reklamacje. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.

8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.

9. Klient może zgłosić Sprzedawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych. Reklamacja może być złożona w dowolnej formie- przykładowo Klient ma możliwość skorzystania z elektronicznego formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz reklamacji (skorzystaniez formularza nie jest jednak obowiązkowe). Reklamacja może być też zgłoszona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@vobis.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

10. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@vobis.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.

§ 9 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;

b) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.

3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: I-TERRA Sp. z o.o., Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 (70-200),Szczecin, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: reklamacje@vobis.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

8. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływemtego terminu.

11.W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

12.Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

13.Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15.Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

16.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

17.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Klienta;

d) Zapytaj o produkt;

e) Zamieszczanie opinii.

2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10.Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

11.Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

12.Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

13.Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

14.Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§12. Zamieszczanie opinii.

1. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Skorzystanie z usługi Zamieszczania opinii uwarunkowane jest zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2. Do skorzystania z usługi Zamieszczenia opinii, konieczne jest posiadanie Konta Klienta i zalogowanie się na Konto.

3. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Klient w celu skorzystania z usługi Zamieszczenia opinii powinien zalogować się na swoje Konto i przesłać wypełniony formularz poprzez kliknięcie przycisku „Napisz”.

5. W przypadku dodania opinii nazwa Użytkownika (imię) wraz z adresem email Klienta są pobierane automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił nazwy Użytkownika w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojej nazwy Użytkownika w trakcie dodawania opinii. Podanie nazwy Użytkownika oraz adresu e-mail jest konieczne dla opublikowania opinii. Adres e-mail Klienta pobrany z Konta Klienta lub wpisany podczas dodawania opinii, będzie niewidoczny na Stronie Internetowej Sklepu.

6. Każdy opinia dodawana przez Klienta oznaczona jest nazwą Użytkownika (imieniem).

7. Sprzedawca, w terminie 7 dni od otrzymania opinii od Klienta, zweryfikuje jej zgodność z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa i poinformuje Klienta o wyniku tej weryfikacji.

8. W przypadku weryfikacji pozytywnej i po opublikowaniu na Stronie Internetowej Sklepudodanej przez Klienta opinii, Klient otrzyma na adres e-mail wskazany na Koncie Klienta wiadomość od Sprzedawcy z informacją o opublikowaniu dodanej opinii.

9. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji opinii. Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o usunięcie lub edycję opinii na adres e-mail: sklep.internetowy@vobis.pl. W takim przypadku Sprzedawca dokona edycji lub usunięcia Opinii w terminie 14 dni.

10. W przypadku weryfikacji negatywnej opinii, Klient otrzyma na adres e-mail wskazany na Koncie Klienta wiadomość od Sprzedawcy z informującą o nieopublikowaniu opinii.

11. Sprzedawca nie gwarantuje udostępniania wyłącznie opinii, które są potwierdzone zakupem przez Klienta. Sprzedawca przed opublikowaniem opinii dokona sprawdzenia czy opinia została wystawiona przez Klienta, który dokonał zakupu Towaru/Towaru Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej. W tym celu dokona sprawdzenia czy adres e-mail przypisany do Klienta zamieszczającego opinię jest taki sam jak adres e-mail przypisany do Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Towaru/Towaru Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej.

12. W wyniku weryfikacji pozytywnej adresu e-mail, pod datą dodania opinii przez Klienta widniała będzie adnotacja “Potwierdzony zakup”. W wyniku weryfikacji negatywnej, sekcja ta pozostanie pusta.

13. Klient wraz z treścią opinii zamieszcza ocenę danego Towaru/Towaru Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej w skali 1-5, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 – najwyższa, poprzez zaznaczenie odpowiedniej liczby gwiazdek. Indywidualne oceny Towaru/Towaru Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej zamieszczone są przy każdej opinii.

14. Ogólna ocena danego Towaru/Towaru Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej zamieszczona jest nakarcie Towaru/Towaru Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej i obliczana jest na podstawie średniej wszystkich ocen indywidualnych.

15. Domyślnie opinie sortowane są według daty ich publikacji, tj. od najnowszej do najstarszej Sprzedawca nie udostępnia możliwości sortowania opinii.

16. W przypadku, w którym Klient uzna, że treść opinii opublikowanej na Stronie Internetowej Sklepu może stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Klient może zgłosić nadużycie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep.internetowy@vobis.pl.

17. Sprzedawca, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia od Klienta, dokona ponownej weryfikacji opinii i poinformuje Klienta o wyniku tej weryfikacji.

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszonej opinii. Postanowienie ust. 10 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 13 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §14 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w§11 Regulaminu treści, które:

a) są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (np. wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawierają treści faszystowskie, pornograficzne, naruszają uczucia religijne);

b) naruszają dobra osobiste osób trzecich;

c) naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

d) posiadają charakter obraźliwy bądź stanowią groźbę skierowaną do innych osób, lub zawierają słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

e) stanowią bezpośrednią albo pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego wobec Sprzedawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów;

f) nie są związane z działalnością Sprzedawcy;

g) zawierają dane osobowe, adresy e-mail, numery telefonów lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,

h) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.vobis.pl,

i) mogą wprowadzać w błąd, w szczególności poprzez zamieszczenie treści o produkcie, które nie dotyczą opiniowanego produktu,

j) są kopią treści opublikowanych przez innych Klientów, producenta opiniowanego produktu,

k) naruszają w inny sposób postanowienia Regulaminu.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §14 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przezniego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 14 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu pod adresem sklep.internetowy@vobis.pl lub nr telefonu 91 40 40 843.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 15 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 16 Utylizacja odpadów

1. Sprzedawca jako dystrybutor sprzętu jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dla usprawnienia procesu prosimy o przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej sklep.internetowy@vobis.pl lub telefoniczny kontakt poprzez infolinię: 91 40 40 843 (pn-pt. 8.00-20.00; sob. 8.00-17.00), koszt połączenia według stawek operatora. Punkt sprzedaży, a zarazem odbioru sprzętu, to:RMA i-Terra - Magazyn Also, ul. Żytnia 71 (rampa 28-29), 05-800 Pruszków.

2. Sprzedawca jako dystrybutor, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dla usprawnienia procesu prosimy o przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej sklep.internetowy@vobis.pl lubtelefoniczny kontakt poprzez infolinię: 91 40 40 843 (pn-pt. 8.00-20.00; sob. 8.00-17.00), koszt połączenia według stawek operatora.

§ 17 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych usługdrogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 18 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówieniaprzyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §17 Regulaminu.

6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2024 r.

Powrót
Zapisz się do newslettera

Proponowane kategorie

    Proponowane produkty